img
1541996960 เข้าชม : 92 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โครงการบ้านหนังสือชุมชน / ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ / บรรณสัญจร(Book  Voyage)                                                                            

               ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งหวังให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน และกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ พ.ศ.2552 – 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่าน  โดย สำนักงาน กศน. ได้กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในนโยบายเร่งด่วน ข้อ 4 เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะ และพัฒนานิสัยรักการอ่านขอประชาชน  จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นสำหรับบ้านหนังสือตามความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย  ในพื้นที่ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย   ในจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  ของกลุ่มเป้าหมาย และในปี 2559 ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนบ้านหนังสืออัจฉริยะจากเดิมเป็นบ้านหนังสือชุมชน ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ครอบคลุมในพื้นที่ระดับตำบล เพื่อนำไปสู่ชุมชนในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น  เช่น บ้านหนังสือชุมชนตลอดเป็นการตามรอยเจ้าฟ้านักอ่านคือห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ยังตลาดสดเทศบาล 2 จังหวัดอุทัยธานี ครั้งนั้นได้มีพระราชปฏิสันถารกับผู้ค้ารายหนึ่งที่กำลังถือหนังสืออ่านในขณะที่เฝ้าของขายรอลูกค้าว่า “ชอบอ่านหนังสือหรือ” ผู้ค้าทูลว่า “ชอบอ่านหนังสือ” จึงทรงมีกระแสรับสั่งกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าควรจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้ สำนักงาน กศน.เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน ชุมชนชาวตลาด ได้รับบริการส่งเสริมการอ่านอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการเสริมสร้างนิสัยให้คนไทยรักการอ่าน เดินหน้าส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยให้มากขึ้น                        

          ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กศน.อำเภอแม่ลาว ได้ดำเนินการจัดตั้งและส่งเสริมสนับสนุนบ้านหนังสือชุมชนในชุมชน จำนวน 5 ตำบล ที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน โดยนำการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวประชาชนทั่วไป ได้เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดข้อมูลข่าวสาร ให้เพิ่มพูน ทันต่อเหตุการณ์ สร้างความเพลิดเพลิน ระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งบ้านหนังสือชุมชนทุกตำบล  มีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก  ตลอดมีการบริจาคหนังสือเพื่อนำไปหมุนเวียนในแต่ละบ้านหนังสือชุมชน นอกจากนี้  กศน.อำเภอแม่ลาว ได้จัดห้องสมุดเพื่อชาวตลาดอำเภอแม่ลาว จัดในบริเวณตลาดสดเพื่อสร้างบรรยากาศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เข้าถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งห้องสมุด        ชาวตลาดแห่งนี้ทาง กศน.อำเภอแม่ลาว ได้จัดหาหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือทั่วไป นิตยสาร เรื่องสั้น นวนิยาย ฯลฯ ตลอดรับการบริการหนังสือหมุนเวียนจาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว กศน.ตำบล การดำเนินงานตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาให้บริการพ่อค้า แม่ค้า ภายในตลาดตลอดกลุ่มเป้าหมายื่นๆ เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยในแต่ละวันมีบรรณารักษ์ห้องสมุดฯ คณะครู หมุนเวียนมาประจำการดูแลตลอดทุกวัน และถือว่าเป็นต้นแบบของห้องสมุดชาวตลาดของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย อีกด้วย

          ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือชุมชน

กศน.ตำบล

กลุ่มเป้าหมาย

รวมจำนวนผู้รับบริการ    ปีงบประมาณ 2561

เป้าตามแผนประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการดำเนินงาน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

โป่งแพร่

50

50

100

43

57

100

100

ดงมะดะ

50

50

100

23

97

120

120

ป่าก่อดำ

50

50

100

32

68

100

100

บัวสลี

50

50

100

87

168

255

255

จอมหมอกแก้ว

50

50

100

49

51

100

100

รวม

250

250

500

234

441

675

675

 

ตารางแสดงข้อมูลโครงการบรรณสัญจร(Book  Voyage)

ที่

กิจกรรม

เป้าตามแผนประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

โครงการบรรณสัญจรตำบลดงมะดะ

1,000 เล่ม

1,112 เล่ม

ต.ค. 60 –ก.ย. 61

2

โครงการบรรณสัญจรตำบลโป่งแพร่

1,000 เล่ม

1,008 เล่ม

ต.ค. 60 –ก.ย. 61

3

โครงการบรรณสัญจรตำบลป่าก่อดำ

1,000 เล่ม

1,016 เล่ม

ต.ค. 60 –ก.ย. 61

4

โครงการบรรณสัญจรตำบลจอมหมอกแก้ว

1,000 เล่ม

1,204 เล่ม

ต.ค. 60 –ก.ย. 61

5

โครงการบรรณสัญจรตำบลบัวสลี

1,000 เล่ม

1,320 เล่ม

ต.ค. 60 –ก.ย. 61

รวม

5,000 เล่ม

5,660 เล่ม

-

บรรณสัญจร อื่นๆ