img
1592965733 เข้าชม : 128 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนปนเล่น ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว ประกอบด้วยกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน , กิจกรรมระบายฝันสร้างจินตนาการแห่งความรู้ กิจกรรมจัดมุมส่งเสริมการอ่านและเปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี  ในวันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษำร์สามัคคี) หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการห้องสมุด และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวได้นำหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ ไปให้บริการประชาชนร่วมกับการออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน โดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติ ของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้ว ด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กและการเล่นให้เข้าด้วยกันทำให้เด็กได้เล่นสนุกสนาน อีกทั้งได้รับความรู้ควบคู่ไปด้วย

 

 

กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน

 

กิจกรรมระบายสีภาพ

 

กิจกรรมทำขนมดอกจอก

บรรณสัญจร อื่นๆ