img
1595559331 เข้าชม : 44 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

          ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุด ประชาชนอำเภอแม่ลาว ร่วมกับการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ของที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงในพื้นที่ห่างไกล และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ปั้นฝันแห่งการเรียนรู้

                                                      

                                                            

           

 

2. กิจกรรมแข่งขันระบายสีฝัน กิจกรรมระบายฝัน สร้าง จินตนาการแห่งการเรียนรู้

          

          

 

3. กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน

      

      

 

4. บริการยืมหนังสือและรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี

5. รถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน

    

 

และกิจกรรมสาธิตการทำขนมครองแครงกระทิสด ของครู กศน. ตำบลจอมหมอกแก้ว

    

   

บรรณสัญจร อื่นๆ