img
1596680589 เข้าชม : 58 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 มีบริการให้ยืมหนังสือและสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการอ่านหนังสือผ่านคิวอาร์โค้ด  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563   ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมประชุม

 

บรรณสัญจร อื่นๆ