img
1611302344 เข้าชม : 12 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 นำโดยนายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว พร้อมด้วย นางสาวรัชนี สวัสดี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว และ คณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอแม่ลาว ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการให้ยืมหนังสือและรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี และกิจกรรมการสาธิตการทำข้าวป๊อบคอร์น ณ วัดร่องห้า หมู่ที่ 19 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการอ่านเชิงรุกและการให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งข้อมูล และเพื่อการส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวนชนและประชาชนได้รับความรู้ความเพลิดเพลินจากการอ่าน เห็นคุณค่าของการอ่าน และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านรวมทั้งป้องกันการหลงลืมการรู้หนังสือในผู้สูงอายุ

บรรณสัญจร อื่นๆ