img
1541997228 เข้าชม : 1,154 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ตารางแสดงข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

กศน.ตำบล

กลุ่มเป้าหมาย

รวมจำนวนผู้รับบริการ    ปีงบประมาณ 2561

เป้าตามแผนประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการดำเนินงาน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

โป่งแพร่

10

10

20

9

11

20

20

ดงมะดะ

10

10

20

6

24

30

30

ป่าก่อดำ

10

10

20

10

13

23

23

บัวสลี

10

10

20

29

23

52

52

จอมหมอกแก้ว

10

10

20

14

7

21

21

รวม

50

50

100

68

78

146

146