img
1541996771 เข้าชม : 470 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล (หนังสือพิมพ์สำหรับ กศน.ตำบล 5  แห่ง)                  

                    การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วโดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ                   

                    ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กศน.อำเภอแม่ลาว พบว่าประชาชน นักศึกษา เข้ามาใช้บริการและติดตามการอ่านหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องและทำให้ กศน.ตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนเข้ามาใช้บริการ ติดตามข่าวสาร และพัฒนาการอ่านอีกด้วย

 

ตารางแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับ กศน.ตำบล 5  แห่ง

กศน.ตำบล

งบประมาณที่ได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับ

ใช้ไป

คงเหลือ

แผน

ผล

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

แห่ง

ตำบลโป่งแพร่

1,460

1,460

0

30

30

60

43

31

1

ตำบลดงมะดะ

1,460

1,460

0

30

30

60

32

34

1

ตำบลป่าก่อดำ

1,460

1,460

0

30

30

60

29

35

1

ตำบลบัวสลี

1,460

1,460

0

30

30

60

37

23

1

ตำบลจอมหมอกแก้ว

1,460

1,460

0

30

30

60

40

32

1

รวม

7,300

7,300

0

150

150

300

181

155

5