img
2020-08-06 09:33:17 เข้าชม : 94 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว  จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 มีบริการให้ยืมหนังสือและสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการอ่านหนังสือผ่านคิวอาร์โค้ด   ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมประชุม

.
.