img
2020-09-11 12:30:59 เข้าชม : 101 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอแม่ลาวและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวร่วมกับการออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่อำเภอยิ้มของที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี และบริการให้ยืมหนังสือ 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด 3. ก เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป

.
.