img
2020-10-28 15:34:19 เข้าชม : 48 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุด เฉลิมราชกุมารีเวียงป่าเป้า  ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563  ณ ห้องสมุด เฉลิมราชกุมารีเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางในการจัดทำรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2561-2561 เป็นรูปเล่ม

.
.